ആമുഖം

team

ബ്രഹ്മശ്രീ. താമരശ്ശേരി ഇല്ലം സുധീഷ് നമ്പൂതിരി

 (ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി , ജ്യോതിഷി)

സുധീഷ് കുമാർ പി
താമരശ്ശേരി ഇല്ലം
മണർകാട്, കോട്ടയം

+91 9744958525
info@astrologyonline.org

Know about astrology

ആര്‍ഷഭാരതം ലോകത്തിനു നല്‍കിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളിലെന്നാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം. വേദകാലഘട്ടം മുതല്‍ നിലനിന്നുവരുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് നവഗ്രഹങ്ങളെയാണ്...ആര്‍ഷഭാരതം ലോകത്തിനു നല്‍കിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളിലെന്നാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം. വേദകാലഘട്ടം മുതല്‍ നിലനിന്നുവരുന്ന ജ്യോതിഷത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലകള്‍ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് നവഗ്രഹങ്ങളെയാണ്... 1. സൂര്യന്‍, 2 .ചന്ദ്രന്‍,     3. കുജന്‍, 4.ബുധന്‍,  5. വ്യാഴം, 6. ശുക്രന്‍, 7. ശനി, 8. രാഹു, 9. കേതു എന്നിവയാണ് നവഗ്രഹങ്ങള്‍

കൂടുതലായി അറിയാൻ

പൂജകൾ

Stone

വാസ്തുപൂജ,വാസ്തുബലി

കൂടുതലായി അറിയാൻ
Stone

മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം

കൂടുതലായി അറിയാൻ
Stone

സുദർശന ഹോമം

കൂടുതലായി അറിയാൻ

ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയ നിവാരണത്തിനും, മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കുമായി ഇതു പൂരിപ്പിക്കുക